Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος και αιτήματος εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία») δημοσιοποιεί, με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Στο πλαίσιο της εκκρεμούς αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή») αναφορικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής, ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (μέτρο/ΟΣΕ/λιμάνια/ αεροδρόμια), με αντικείμενο πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1 του Ν. 703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κοινοποιήθηκε στην Εταιρία η υπ. αρ. 2941/20.4.2016 Εμπιστευτική Έκθεση της Εισηγήτριας κας Λευκοθέας Ντέκα (εφεξής «η Εισήγηση»), σύμφωνα με την οποία ως προς την Εταιρία μας αποδίδεται κατηγορία οριζόντιας σύμπραξης για μία μόλις ημέρα και δη για τη χρονική περίοδο από 26.01.2012 έως 27.01.2012 αναφορικά με το δημόσιο έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Τμήμα Γούρνες Χερσόνησος». Σύμφωνα με το νόμο, και το σχετικό Δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Επιτροπή την 17.5.2016 προς ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας και τις ανωτέρω αποδιδόμενες, μεταξύ πολλών άλλων εταιριών, και στην Εταιρία μας κατηγορίες (http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=867), η ως άνω Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και όλες τις απόψεις και ισχυρισμούς των εμπλεκομένων μερών επί της ανωτέρω σύνθετης υπόθεσης. Η ως άνω Έκθεση είναι εμπιστευτική και απόρρητη.

β. Η Εταιρία μας λαμβάνει γνώση των αναλυτικών περιεχομένων του διοικητικού φακέλου της έρευνας, αρνείται κατά βάση την αποδιδόμενη κατηγορία ως αβάσιμη και αναπόδεικτη, προετοιμάζεται δε για την υποβολή αναλυτικού έγγραφου υπομνήματος προς αντίκρουσή της. Παρόλα αυτά, κατόπιν στάθμισης των πλεονεκτημάτων που παρέχει γενικότερα η προσφάτως θεσπισθείσα εξαιρετική διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό το καθεστώς του άρθρου 25α Ν. 3959/2011 και της σχετικής κανονιστικής απόφασης 628/2016 της Ολομέλειας της Επιτροπής, σε πρόσθετα δικονομικά και ουσιαστικά επίπεδα, επέλεξε τελικώς να εξετάσει και αυτή τη δυνατότητα υπαγωγής στη θεσπισμένη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, υπό το καθεστώς του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εταιρίας, έχει λάβει χώρα μόνο η πρώτη διερευνητική συνάντηση με την Ολομέλεια της Επιτροπής. Ομοίως η διαδικασία διευθέτησης χαρακτηρίζεται απόρρητη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της ανωτέρω διαδικασίας, ούτε σχετικά με το ενδεχόμενο διατύπωσης πρότασης διευθέτησης εκ μέρους της Εταιρίας μας, πολλώ μάλλον δεν είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη για τη θετική ή αρνητική κατάληξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης, η οποία εναπόκειται τελικώς σε απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής κατόπιν διάσκεψής της.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 3959/2011, επί διαπίστωσης παράβασης αντιανταγωνιστικής σύμπραξης προβλέπεται γενικώς η δυνατότητα (μεταξύ άλλων) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο άσκησης των κυρωτικών αρμοδιοτήτων της, να επιβάλει τη λήψη διαφόρων μέτρων όπως να απευθύνει συστάσεις, να επιβάλλει τη θέσπιση διαδικασιών και συμπεριφορών, να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της βαρύτητας της παράβασης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο ύψος, το ποσοστό 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τη χρήση κατά την οποία έπαυσε η παράβαση (2012).

δ. Στο παρόν χρονικό σημείο, ιδιαίτερα ενόσω ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση τυχόν υπαγωγής της Εταιρίας στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η επίδραση της εν λόγω εκκρεμούς, υπό διοικητική αξιολόγηση, ακόμη, υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρίας μας. Αυτό δικαιολογείται δεδομένης της πλήρους αβεβαιότητας ως προς την οποιαδήποτε επιβολή κύρωσης σε βάρος μας, ενόψει τόσο του απειροελάχιστου διαστήματος της αποδιδόμενης παράβασης (1 ημέρα), των σημαντικών υπερασπιστικών ισχυρισμών και σχετικών αποδεικτικών μέσων, αλλά και του διαφορετικού είδους των προβλεπόμενων στο νόμο κυρώσεων (σύσταση, θέσπισης διαδικασιών, κυμαινόμενο πρόστιμο). . Μάλιστα, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τυχόν κυρωτική απόφαση της αρμόδιας Ολομέλειας της Επιτροπής, κατόπιν συνεδρίασης με βάση τον Κανονισμό της, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από την αρμόδια διοικητική δικαιοσύνη, τόσο ως προς τη διαδικασία, όσο και ως προς τη φύση της διαπιστωμένης παράβασης, ακόμη και ως προς την επιμέτρηση της τυχόν κύρωσης, αρχικά ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ουσίας και σε αναιρετικό βαθμό ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενόψει των ανωτέρω, η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση της ανωτέρω υπόθεσης στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v