Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σε απάντηση της από 12/10/16 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Η Εταιρεία μας, και ως μητρική της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ελέγχεται, στο πλαίσιο της εκκρεμούς αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής, ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (ΜΕΤΡΟ/ΟΣΕ/λιμάνια/αεροδρόμια), με αντικείμενο πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1 του Ν. 703/1977), περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η ελεγχόμενη περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα 1989 εως 2012.

β. Η Εταιρεία μας, με βάση το άρθρο 25α Ν. 3959/2011 αλλά και την υπ' αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπέβαλε σχετικό αίτημα διευθέτησης για την υπαγωγή στις προβλεπόμενες διαδικασίες διαφορών, προκρίνοντας την ταχύτητα επιλύσεως.

Συνεπεία της υποβολής του ανωτέρω αιτήματός μας, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία διευθέτησης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας το σύνολο των διαδικασιών διευθέτησης καλύπτεται από πλήρη εμπιστευτικότητα, ενώ οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να αποκαλύπτουν πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση και τα επί μέρους συστατικά στοιχεία αυτής.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της ανωτέρω διαδικασίας, πολλώ δε μάλλον δεν είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη για τη θετική ή αρνητική κατάληξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης, η οποία εναπόκειται τελικώς σε απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία μας δεσμεύεται όπως, μόλις καταστεί δυνατή η σαφέστερη πιθανολόγηση της τελικής καταλήξεως της υπόψη υποθέσεως, προχωρήσει σε εκτενέστερη ενημέρωση.

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 Ν. 3959/2011, επί διαπίστωσης παράβασης αντιανταγωνιστικής σύμπραξης προβλέπεται γενικώς η δυνατότητα (μεταξύ άλλων) της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο άσκησης των κυρωτικών αρμοδιοτήτων της, να επιβάλει τη λήψη διαφόρων μέτρων όπως να απευθύνει συστάσεις, να επιβάλλει τη θέσπιση διαδικασιών και συμπεριφορών, να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της βαρύτητας της παράβασης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο ύψος, το ποσοστό 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τη χρήση κατά την οποία έπαυσε η παράβαση.

δ. Στο παρόν χρονικό σημείο είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η επίδραση της εν λόγω εκκρεμούς ακόμη υπόθεσης, στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας μας. Αυτό δικαιολογείται δεδομένης της εκκρεμούς διαδικασίας διευθέτησης και της συναφούς αβεβαιότητας ως προς το εν τέλει αποτέλεσμα αλλά και συνεπεία των διαφορετικού είδους προβλεπόμενων στο νόμο κυρώσεων (σύσταση, θέσπιση διαδικασιών, κυμαινόμενο πρόστιμο, μειώσεις εκ της διαδικασίας διευθέτησης).

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v