Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 27.10.2016 ανακοίνωσής της, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι είναι κυρία (άμεσα και έμμεσα):

α) 171.313.683 μετοχών έκδοσης «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,38% του συνόλου των μετοχών, εκ των οποίων 96.970.009 μετοχές (ήτοι ποσοστό 50,59% επί του συνόλου των μετοχών) έχουν ενεχυριασθεί υπέρ της «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και 74.343.674 μετοχές (ήτοι ποσοστό 38,79% επί του συνόλου των μετοχών) θα ενεχυριασθούν υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»,

β) 215.189.466 μετοχών έκδοσης «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 'ΥΓΕΙΑ' Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,38% του συνόλου των μετοχών, εκ των οποίων 121.805.358 μετοχές (ήτοι ποσοστό 39,84% επί του συνόλου των μετοχών) έχουν ενεχυριασθεί υπέρ της «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και 93.384.108 μετοχές (ήτοι ποσοστό 30,54% επί του συνόλου των μετοχών) υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», και

γ) 79.632.695 μετοχών έκδοσης «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,08% του συνόλου των μετοχών, εκ των οποίων 45.075.110 (ήτοι ποσοστό 52,12% επί του συνόλου των μετοχών) έχουν ενεχυριασθεί υπέρ της «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» και 34.557.585 μετοχές (ήτοι ποσοστό 39,96% επί του συνόλου των μετοχών) υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Τα δικαιώματα ψήφου παραμένουν στην Εταιρία, με δικαίωμα των δανειστριών τραπεζών να τα αποκτήσουν σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος καταγγελίας των κοινών ομολογιακών δανείων ύψους €115 εκ. και €150 εκ., τα οποία καλύφθηκαν από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και τον όμιλο της «TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v