Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MODA BAGNO: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ορθή επανάληψη)

Σε απάντησή, της από 23/2/2017 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα εξής ερωτήματα :

α) Το συνολικό υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας σας από μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη κατά την 31/12/2016.

β) Το συνολικό υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας σας από τον κο Βαρβέρη Αλέξανδρο κατά την 31/12/2016 και το μέρος αυτής που αφορά προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας.

γ) Τη φύση, το χρόνο δημιουργίας και εξασφαλίσεις που έχουν ήδη ληφθεί καθώς και μέτρα που έχει ήδη λάβει ή προτίθεται να λάβει η εταιρεία σας προκειμένου να τακτοποιήσει, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της παρούσας, τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, με ειδική αναφορά στην απαίτηση της εταιρείας σας από τον κο Βαρβέρη Αλέξανδρο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτήματα της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απάντηση της εταιρείας έχει ως εξής :

α) Το συνολικό υπόλοιπο των απαιτήσεων της εταιρείας από τα μέλη ΔΣ  και από τα  Διευθυντικά Στελέχη, στις 31/12/2016, ανέρχεται στο ποσό των 194 χιλ €.

β) Το συνολικό υπόλοιπο της απαίτησης της εταιρείας (η οποία περιλαμβάνεται στο προαναφερόμενο ποσό των 194 χιλ €)  από τον κο Αλέξανδρο Βαρβέρη, ανέρχεται στις 31/12/2016 στο ποσό των 54χιλ €.

Από το ανωτέρω ποσό   33 χιλ € αφορά προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας.

γ) Η ανάλυση του ανωτέρω υπολοίπου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα μέλη ΔΣ  και από τα  Διευθυντικά Στελέχη την 31.12.2016 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο από εμπορικές απαιτήσεις (πωλήσεις εμπορευμάτων) ποσού 115 χιλ € και το οποίο έχει δημιουργηθεί στη χρήση 2014. Έναντι αντίστοιχων απαιτήσεων πραγματοποιήθηκαν τακτοποιήσεις στις χρήσεις 2015 – 2016 συνολικού ποσού 101 χιλ € στα πλαίσια σχετικού προγραμματισμού τακτοποίησης αυτών.
 

Υπόλοιπο από προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας και συναφών πληρωμών   79 χιλ € και οι οποίες αφορούν την χρήση 2016. Έναντι αντίστοιχων απαιτήσεων πραγματοποιήθηκαν τακτοποιήσεις στις χρήσεις 2015 – 2016 συνολικού ποσού 48 χιλ € στα πλαίσια σχετικού προγραμματισμού τακτοποίησης αυτών.
 
Ειδική αναφορά για τις σχετικές απαιτήσεις της εταιρείας κατά του κου Αλέξανδρου Βαρβέρη παραθέτουμε στη συνέχεια :

Υπόλοιπο από εμπορικές απαιτήσεις (πωλήσεις εμπορευμάτων) ποσού 21 χιλ € και το οποίο έχει δημιουργηθεί στη χρήση 2014. Έναντι αντίστοιχων απαιτήσεων πραγματοποιήθηκαν τακτοποιήσεις στις χρήσεις 2015 – 2016 συνολικού ποσού 30 χιλ € στα πλαίσια σχετικού προγραμματισμού τακτοποίησης αυτών.

Υπόλοιπο από προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας και συναφών πληρωμών   33 χιλ € και οι οποίες δημιουργήθηκαν στην χρήση 2016.

Η εταιρεία για την μείωση των συγκεκριμένων υπολοίπων, όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, υλοποίησε σχετικό πρόγραμμα χρηματικών καταβολών-επιστροφών εμπορευμάτων,  από τα μέλη του ΔΣ και από τα Διευθυντικά στελέχη και ενώ  ήδη υπάρχει σημαντική μείωση από τα προηγούμενα έτη.

Επίσης  έχει προγραμματιστεί και η εντός μηνός  οριστική τακτοποίηση  των ανωτέρω  απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένου και του υπολοίπου της σχετικής απαίτησης από τον κο Αλέξανδρο Βαρβέρη με την είσπραξή τους, για την οποία θα σας παραθέσουμε άμεσα τα σχετικά στοιχεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v