Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN INVESTMENT GROUP: Σχολιασμός δημοσιευμάτων

1/8/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει, σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσής της σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου, ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή/και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της ευρίσκεται σε συζητήσεις με την «Farallon Capital Europe LLP» («η Farallon») για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης.

Η Εταιρία έχει συνάψει με την Farallon σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για την διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων) και οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιριών όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις).

Η Εταιρία θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη πληροφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v