ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία  «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συγκαλείται την 16.05.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί και να εγκριθεί   αφενός η ανάκληση απόφασης της από 28.12.2018 Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αφορώσα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως  1.404.150€  με καταβολή μετρητών και έκδοση  2.808.300  νέων   μετοχών   ονομαστικής  αξίας έκαστη 0,50€ και τιμή διάθεσης  0,50€  με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αφετέρου εκ νέου την αύξηση με τους ανωτέρω όρους. Η Γενική Συνέλευση καλείται να λάβει αποφάσεις ως ειδικότερα αναφέρονται στην Ημερησία Διάταξη της πρόσκλησης καθότι την 03.05.2019 εκπνέει η εκ του νόμου καταληκτική προθεσμία των 4 μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης και η   διαδικασία για την αύξηση ως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται  σε εξέλιξη χωρίς να δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι την 03.05.2019.Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση καλείται  να ανανεώσει την απόφασή της για την εν εξελίξει αύξηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v