Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. σύμφωνα με το Νομο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις Δικαίωμα Συμμε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v