ΚΑΡΑΤΖΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, παρέστησαν και ψήφισαν 10 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 12.489.005 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 85,08% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο : Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών». Θέμα 2ο : Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v