Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROMEDICA: Αποφάσεις ΓΣ

Στην μετ’ αναβολή συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Ιανουαρίου 2020 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 17.479.909 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 80,10 % του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των ετησίων, εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 –31.12.2017 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 14.307.749 υπέρ και 3.172.160 λευκά, τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017, μετά από προηγούμενη ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απάντηση επί των ερωτημάτων που ετέθησαν

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η Γενική Συνέλευση, αποφαινόμενη με ψήφους 14.307.749 κατά και 3.172.160 λευκά, αποφάσισε να μην απαλλάξει από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αναφορικά με τα πεπραγμένα και την συνολική διαχείριση της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2017έως 31-12-2017 Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ψήφους 14.307.749 υπέρ και 3.172.160 λευκά, τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η Γενική Συνέλευση, αποφαινόμενη με ψήφους 14.307.749 κατά και 3.172.160 λευκά, αποφάσισε να μην εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση των ετησίων, εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018–31.12.2018 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 14.307.749 υπέρ και 3.172.160 λευκά, τις ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, μετά από προηγούμενη ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και απάντηση επί των ερωτημάτων που ετέθησαν

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η Γενική Συνέλευση, αποφαινόμενη με ψήφους 14.307.749 κατά και 3.172.160 λευκά, αποφάσισε να μην απαλλάξει από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αναφορικά με τα πεπραγμένα και την συνολική διαχείριση της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ψήφους 14.307.749 υπέρ και 3.172.160 λευκά, τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η Γενική Συνέλευση, αποφαινόμενη με ψήφους 14.307.749 κατά και 3.172.160 λευκά, αποφάσισε να μην εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Επί του Ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης ο η Συνέλευση δεν προέβη σε συζήτηση λοιπών θεμάτων ή ανακοινώσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v