Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Διευκρινίσεις για τη ΓΣ

Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν και της κλιμάκωσης των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, η ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία») αναγνωρίζοντας την αδήριτη ανάγκη αυτοπεριορισμού για την ασφάλεια αλλά και την ανάγκη συνδρομής όλων μας στην εθνική προσπάθεια προστασίας της υγείας και της ζωής των πολιτών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συμμετοχή των μετόχων στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η οποία έχει συγκληθεί για την Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 (η «Τακτική Γενική Συνέλευση») θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 23.03.2020 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020.

Η διαδικασία που οι κύριοι μέτοχοι καλούνται να ακολουθήσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης περιγράφεται στην Πρόσκληση που βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους κυρίους μετόχους ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσω ενός απλού στη χρήση αλλά απολύτως ασφαλούς συστήματος, το οποίο επιτρέπει σε κάθε μέτοχο να ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Διευκρινίζεται, περαιτέρω ότι, ενόψει των έκτακτων συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εταιρική παρουσίαση.

Από την πλευρά της Εταιρείας, όλοι οι τρίτοι, μη μέτοχοι, συμμετέχοντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, θα συμμετάσχουν εξίσου κατά το μέτρο του δυνατού με τηλεδιάσκεψη.

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μετόχους, τους εργαζομένους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το επενδυτικό κοινό, έχει λάβει κάθε μέτρο για την ομαλή εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την προστασία όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 213 3334166 e-mail: [email protected]).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v