Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση με αριθ. 43/7.4.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, στις 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00' π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v