Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PAPERPACK: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Paperpack την 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).

Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).

Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.

Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

Λοιπές Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v