ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης.

Στα πλαίσια προστασίας μετόχων, εργαζομένων και του κοινού γενικά, η Εταιρεία συστήνει στους μετόχους την αποφυγή φυσικής παρουσίας στην Γενική Συνέλευση και ενημερώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για εξυπηρέτηση των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, δυνάμει της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68), στο άρθρο 33 της οποίας ορίζεται ότι από 20 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 κάθε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της τα οποία οι μέτοχοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Τέλος, για την μείωση του χρόνου παραμονής εντός του χώρου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συστήνεται στους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα εγγράφως πριν από την Γενική Συνέλευση, ώστε ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης να περιοριστεί στον απολύτως απαραίτητο. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση παρουσιάζονται στο εδάφιο IV.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 για τη χρήση του 2019.

5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος 2020.

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού, με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορίας από απόσταση πριν τη Γενική Συνέλευση.

10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7 η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v