Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Οι αποφάσεις της ΓΣ

H εταιρία VIDAVO A.E. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 588.950 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 68,71%. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που αφορούν τη χρήση από 1.1.2019 – 31.12.2019.

Στο 2ο Θέμα: Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στο 3ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2020 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ιωάννη Ηλιάδη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού 25ης Μαρτίου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 362778 και του ΑΦΜ 102131312 Δ.Ο.Υ. Ε΄Θεσσαλονίκης, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47711, και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικόλαο Λαζαρίδη του Στυλιανού, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Φράγκων 6-8, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 323508 και του ΑΦΜ 073188304 Δ.Ο.Υ. B' Θεσσαλονίκης, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37641, αμφότεροι από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. ΓΕΜΗ 009386901000), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας, αριθ. 22 – Μαρούσι, με ΑΦΜ 99783446 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156.

Στο 4ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1.1.2019 έως και την 31.12.2019.

Στο 5ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα χορήγησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές την άδεια να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς αξιοποίησης ΤΠΕ σε τομείς αιχμής εκτός της υγείας.

Στο 6ο Θέμα: Επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1-01-2019 έως 31-12-2019.

Στο 7ο Θέμα: Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v