Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ : Προαναγγελία ΓΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (από 01/01/2019 έως 31/12/2019) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019)

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

5. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του ν. 4548/2018

6. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

8. Συμψηφισμός τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων

9. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v