ΚΑΡΑΤΖΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), στα γραφεία της εταιρείας στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχε το 100% των μετόχων και δη ο κ. Αντώνιος Καράτζης, ως μοναδικός μέτοχος της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία κατέχει ποσοστό και 53,81% στην Εταιρεία, και ως μέτοχος του υπολοίπου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσοστού 46,19% . Εκπροσωπώντας 14.679.792 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 14.679.792 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,68 ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v