Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Κορδελλου: Πρόσκληση σε ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 23/06/2020 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, την 16η
Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα
γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην
Μάνδρα Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των μετόχων επί των παρακάτω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης.
Στο πλαίσιο προστασίας μετόχων, εργαζομένων και κοινού γενικά, για την διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοιού COVID – 19, η Εταιρεία συστήνει
στους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, προς αποφυγή
συνωστισμού, και μείωση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την διεξαγωγή της στον απολύτως
απαραίτητο, την τήρηση των ακόλουθων οδηγιών:
Ο κάθε μέτοχος να παρίσταται μόνος του ή δι’ αντιπροσώπου .
Τυχόν ερωτήματα μετόχων να υποβληθούν εγγράφως πριν την Γενική Συνέλευση.
Να μην επιτραπεί η παρουσία τρίτων προσώπων ή κοινού, με εξαίρεση την παρουσία ενός (1)
εκπροσώπου κάθε Τράπεζας και δύο (2) δημοσιογράφων.
Για την φυσική παρουσία στην Γενική Συνέλευση συνιστάται η χρήση προσωπικής
προστατευτικής μάσκας.
EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA
EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ
THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210 5558741
FAX ΔIEYΘYNΣEΩΣ: 210 5559043, THΛEΦΩNA AΣΦAΛEIAΣ: 210 5558413 - 210 5559041
e-mail: [email protected]
2
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019
(1/1/2019-31/12/2019) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και λήψη
απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019
(σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019-
31/12/2019).
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), καθώς και παροχή
άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο
109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110
επ. του Ν. 4548/2018.
9. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του
στην δημοτική γλώσσα.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της
εταιρείας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης κατά την ημερομηνία της 16ης Ιουλίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της
εταιρείας, επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, χωρίς δημοσίευση
νεότερης πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018), για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, στην οποία οι μέτοχοι
δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες κατωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v