Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Αναθεωρημένη διάταξη στη ΓΣ

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσης στις 25/06/2020 πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάμει της από 23/06/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, και κατόπιν αίτησης της μετόχου της Εταιρείας κ. Ελένης Κορδέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η οποία εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2020 τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του. Ν. 4548/2018, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με την προσθήκη των υπ’ αριθμ. 10 έως και 16 θεμάτων ως κατωτέρω.

Στο πλαίσιο προστασίας μετόχων, εργαζομένων και κοινού γενικά, για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοιού COVID – 19, η Εταιρεία συστήνει στους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, προς αποφυγή συνωστισμού, και μείωση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την διεξαγωγή της στον απολύτως απαραίτητο, την τήρηση των ακόλουθων οδηγιών:

Ο κάθε μέτοχος να παρίσταται μόνος του ή δι’ αντιπροσώπου. Τυχόν ερωτήματα μετόχων να υποβληθούν εγγράφως πριν την Γενική Συνέλευση. Να μην επιτραπεί η παρουσία τρίτων προσώπων ή κοινού, με εξαίρεση την παρουσία ενός (1) εκπροσώπου κάθε Τράπεζας και δύο (2) δημοσιογράφων. Για την φυσική παρουσία στην Γενική Συνέλευση συνιστάται η χρήση προσωπικής προστατευτικής μάσκας. EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210 5558741 FAX ΔIEYΘYNΣEΩΣ: 210 5559043, THΛEΦΩNA AΣΦAΛEIAΣ: 210 5558413 - 210 5559041 e-mail: [email protected] 2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019- 31/12/2019).

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.

9. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα. Τα ακόλουθα 7 πρόσθετα θέματα (από 10 έως και 16) σύμφωνα με την από 30.06.2020 Αίτηση (Ορθή Επανάληψη) της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου.

10. Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.

11. Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης. 12. Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του 3 πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων. 13. Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση.

Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;

14. Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.

15. Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.

17. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 16ης Ιουλίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί των οδών Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες κατωτέρω τυπικές προϋποθέσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v