Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON: Αποφάσεις ΓΣ (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρεία “ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.723.076) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,2398% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη

χρήση αυτή.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

3] Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2020-2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

Εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εγκρίθηκε προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020 κατ' ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ‘'AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' για τη χρήση 1/1/2020 -31/12/2020 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

5] Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού

2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος

3. Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου

4. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου

5. Ευστράτιος Τσερκέζος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλοςΑριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

6] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

7] Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Θέμα 8ο Ημερησίας Διατάξεως.

8] Τροποποίηση άρθρων της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών.Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Θέμα 9ο Ημερήσιας Διατάξεως

9] Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, κο. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου, ενιαύσιας θητείας. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Δημήτριος Καπετανάκης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.723.076

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 84,2398%

Έγκυρα : 3.723.076

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.723.076 (84,2398%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)Θέμα 10ο Ημερησίας Διατάξεως.

10] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στα μελλοντικά projects της εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v