Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Παπουτσάνης στις 29.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2019.

3. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

7. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

10. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη, 04.08.2020, και ώρα 11:00 π.μ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020), όπως η ισχύς αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 31.08.2020 με το άρθρο τέταρτο του ν. 4702/2020, η τακτική γενική συνέλευση της 29.07.2020 καθώς και τυχόν επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 24.07.2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες μητρώου στην Εταιρεία, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κατ’ αρχήν όποιος εμφανίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπωτής, ή ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου κ.λπ.).

Η πρόσβαση της Εταιρείας στο ως άνω μητρώο γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτό. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη γενική συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική γενική συνέλευση της 29.07.2020 ή την τυχόν επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά ΧρηματιστήριαΧρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/ https://axia.athexgroup.gr/ . Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2- factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση ή την τυχόν επαναληπτική της. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2262085000, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] E1 Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 4

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: παράγραφος 2: Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 14.07.2020. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 16.07.2020, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ».

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. παράγραφος 3: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 22.07.2020, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ E1 Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 23.07.2020. παράγραφος 6: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 11:00 π.μ. την 24.07.2020 , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. παράγραφος 7: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω πριν από τις 11:00 π.μ. την 24.07.2020, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρω οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD).

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Όμως, ειδικά για τη συμμετοχή στην τακτική γενική συνέλευση της 29.07.2020 ή στην επαναληπτική αυτής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ο μέτοχος μπορεί να διορίσει έναν μόνον αντιπρόσωπο.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. E1 Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 6 Ο δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

Επί του δεύτερου θέματος «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2019» μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Επί του τρίτου θέματος «Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους» μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνουν την ανάθεση του ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο σχέδιο απόφασης.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, E1 Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 7 δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε σκαναρισμένο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 29.07.2020», είτε με fax στο νούμερο 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 2262085000.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διατίθενται οι ακόλουθες οι ακόλουθες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του άρθρου 123 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 4548/2018, δηλαδή: α) η παρούσα πρόσκληση, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δ) τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, το καταστατικό της εταιρείας με σημειωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους, ε) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, στ) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και η έκθεση αποδοχών. ζ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης των μετόχων, E1 Αρ. ΓΕΜΗ 121914222000 8 η) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως γενικής συνέλευσης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr, αλλά και δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων. Το διοικητικό συμβούλιο 08.07.2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v