Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Προαναγγελία ΓΣ

Με την από 09/07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018

Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.

Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v