Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 26η Ιουνίου 2020, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3.Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2019-31.12.2019.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v