Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 02/09/2020 και στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 67,17% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 , της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

2. Εγκρίθηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

3. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2020 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

4. Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

5. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

6. Εγκρίθηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% από τη Γενική Συνέλευση η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Αποφασίστηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η τροποποίηση - Εναμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).

9. Παρασχέθηκε με απαρτία 67,17% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v