Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ: Αποφάσεις ΓΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι την 26 Φεβρουαρίου 2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου
αρ. 45 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και
σύμφωνα με την από 04.02.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων
που αντιπροσώπευσαν έξι εκατομμύρια εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα
δύο (6.072.572) μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δέκα επτά
εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων
(17.579.754) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία
34,537% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας,
συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
και ως ακολούθως:
Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει], η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων
στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής
Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μέλη ανεξάρτητα
από την Εταιρεία μη έχοντα σχέση με αυτήν και εξέλεξε, με ποσοστό 100% των
παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου,
ως μέλη αυτής (Επιτροπής Ελέγχου), τους κατωτέρω:
- Τσαγκαρογιαννής Κ. Αριστοτέλης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την
ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας,
- Κουτούπης Γ. Ανδρέας, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την
Εταιρεία και μη έχοντος καμία σχέση με αυτήν,
- Βέλλιος Η. Δημήτριος, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την
Εταιρεία και μη έχοντος καμία σχέση με αυτήν.
Καθένα από τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις που
τίθενται εκ του Νόμου.
Tα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον
οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητα από την
Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει την απαιτούμενη
επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που,
2
κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση
στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την 11.01.2027, ότε λήγει και η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
11.01.2021
Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Λοιπά Θέματα], δεν υπήρξαν λοιπά
θέματα
Όλες οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο
των παρασταθέντων και εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων και δη
υπέρ των αποφάσεων ψήφισαν παρασταθέντες και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι,
εκπροσωπώντας 6.072.572 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αναλογούν σε ποσοστό
100% επί του συνόλου των παρασταθέντων και εκπροσωπούμενων στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και σε ποσοστό 34,537% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Αθήνα, 26/02/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v