Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CRETA FARMS: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Μαΐου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 120 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018 στο υποκατάστημα της εταιρείας, στο Κρυονέρι Αττικής, επί του 23ου χιλιομέτρου της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αττική.

Επιπλέον, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48/31-03-2021), καθώς και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, η συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι ίδιοι ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ με αλλαγή έδρας της εταιρείας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v