Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΕΛΙΑ: Αποφάσεις ΓΣ

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 1.460.204 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,91% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ. για τη χρήση 2020. Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη. Αποφασίστηκε με ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη. 2 Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, οι μισθοί και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2020, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για αμοιβές τους, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 264.000,00. Εγκρίθηκε, επίσης, κατά τις ως άνω διατάξεις, η προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. από την 01η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 205.356,00 Ευρώ. 2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, για αμοιβές τους, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 290.400,00 Ευρώ. Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ον: Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους για τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και έγκριση της αμοιβής του. Για τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2021, η Γ.Σ. λαμβάνουσα υπ΄ όψιν ότι το Δ.Σ. (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση στ΄ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, πρότεινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού 3 Τόμπρα 3, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2021 την Ελεγκτική Εταιρεία «ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», και ενέκρινε την αμοιβή της. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.455.640 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,69% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.564 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και διανομής μερίσματος. Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2020, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,40 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,93 (καθαρό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 05.07.2021, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 12.07.2021, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε.. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 06.07.2021 (record date). Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.446.375 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,05% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.829 ψήφους.

ΘΕΜΑ 8ον: Έγκριση του αναθεωρημένου και εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, το αναθεωρημένο και εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.460.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 9ον: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

Αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας της, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, επιβεβαιώντας, άλλως επικυρώνοντας, επαναλαμβάνοντας και, σε κάθε περίπτωση, διατηρώντας σε ισχύ την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της χρήσης 2018. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους. Τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό, τα δύο εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. και το ένα εξ αυτών να είναι τρίτο πρόσωπο.

Η θητεία της να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., η οποία είναι πενταετής, άρχισε στις 18.07.18 και λήγει στις 17.07.23. Ως προς τα μέλη της, αποφασίστηκε να επιβεβαιωθεί, άλλως επικυρωθεί, επαναληφθεί και, σε κάθε περίπτωση, να διατηρηθεί σε ισχύ η από 18.07.18 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ., που εξέλεξε το σύνολο των μελών της, ήτοι τους:

• κ. Δημήτριο Δ. Λεβεντάκη, φορολογικό σύμβουλο-οικονομολόγο με πολυετή εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος της Ε.Ε. • κ. Robin D. Joy, ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. • Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο, ως Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.460.204, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 1.450.939 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,37% του εκπροσωπουμένου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.265 ψήφους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v