Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αποφάσεις ΓΣ

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 09/07/2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,34% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.601.356 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4706/2020.

2) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, το οποίο θα αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα:(1) Γεώργιος Δημητρίου,

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν,

(3) Ιωάννης Βελάνης,

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μέλος,

(7) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

4) Αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αποφασίσθηκε, ακόμη, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών.

Β. Την ίδια ημέρα 09/07/2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής:


(1) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος,

(3) Ιωάννης Βελάνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη Βελισσαροπούλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v