Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Ανακοίνωση 15/09/2022

 

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 15/09/2022 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.073.798 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,60% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της επαναληπτικής ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

 

1) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.

 

2)  Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29 % επί των παρόντων, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.

 

3) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η διαχείριση και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2021. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

4) Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2021 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Προεγκρίθηκαν, μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Για τη χρήση του 2021 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές.

Η εταιρεία με την ευχέρεια που της παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν μετέβαλλε την πολιτική των αμοιβών της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

 

5) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η έκθεση αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

6) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η πολιτική  αποδοχών μελών ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

7) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η αντικατάσταση του μέλους ΔΣ κ. Αναγνωστόπουλου Ιωάννη του Πέτρου από τον κ. Κωστόπουλο Ιωάννη και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών / Υποψηφιοτήτων. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

8) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου, πραγματοποιήθηκε εκλογή με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2022 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “ACES AUDITORS ΑΕ” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Φραγκισκάκης Αθανάσιος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15081 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1862 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπιτζαράκης Ιωάννης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23141 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1555. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

 

9) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων ο καθορισμός της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.  Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

10) Εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της εταιρείας κατ' άρθρο 3 Ν. 4706/2020. Ποσοστό 23,71% απείχε από την ψηφοφορία.  

 

11) Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε με ψήφους 2.344.963, ήτοι με ποσοστό 76,29% επί των παρόντων η αναφορά ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και επιβεβαιώθηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμπεριλαμβανομένου του παραιτηθέντος κ. Αναγνωστόπουλου καθώς και τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του Ν.4706/2020 μέχρι και σήμερα.    

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v