Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ανακοινώνει ότι συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 15.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (13.435.000) κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 20,56% αποφάσισε ως εξής:


1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), μετά των Ετησίων εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2022 - 31.12.2022. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των κερδών εξ ευρώ 360.189,26 να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2022. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2022.

 

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2022 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2023).

 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε κάποια απόφαση δεδομένου ότι το τρέχον έτος δε συνήφθησαν ούτε και υπάρχει πρόβλεψη να συναφθούν συμβάσεις με πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

 

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία προκειμένου να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική θέση και τη ρευστότητά της, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

9. Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

 

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (13.435.000 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση του 2022 που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

 

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και γενικά για την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022). Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

 

12. Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v