ΠΑΪΡΗΣ: Επαναπροσδιορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση Νέου Μέλους και Επαναπροσδιορισμού Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

Η εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» (εφεξής η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο του τρίτου (3ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξελέγη ο κ. Ιωάννης Παγίδας του Γεωργίου τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Εταιρία, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 04.02.2020 μέλους αυτής, ήτοι της κυρίας Δωρίδος Παϊρη, αφού διακριβώθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση, ότι ο κ. Ιωάννης Παγίδας πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα δύο υπάρχοντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Νικολάου και Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, να παραμείνουν ως έχουν.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 10.02.2020, όπου αυτή σε συνέχεια των παραπάνω συγκροτήθηκε σε σώμα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεοδοσίου Αποστολίδη του Νικολάου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ.:

Θεοδόσιος Αποστολίδης του Νικολάου, Πρόεδρος.
Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Μέλος.
Ιωάννης Παγίδας του Γεωργίου Μέλος.
 

Ασπρόπυργος, 11 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v