Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τις σχετικές αποφάσεις υπ.αριθμ.9 και 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021,   αφού έλαβε υπ' όψιν του τα εξής : 

α) Την από 27/5/2021 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Μιχαήλ Χατζή.

β) Την απώλεια σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020  της ιδιότητας της ανεξαρτησίας των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του παρόντος Δ.Σ.

γ) Την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να συνεχίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τις εργασίες του σε περίπτωση παραίτησης μέλους του με τα εναπομείναντα μέλη του και

δ) Την υποχρέωση ορισμού αντιπροέδρου του Δ.Σ. συμφώνως προς τα άρθρα 8 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Ν. 4706/2020,

Α. όρισε σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από τα υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {Ν. Ερυθραίας}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.

3. Αλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος , κάτοικος {…}, γεννηθείσα {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…} Δ.Ο.Υ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου  του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος {…} γεννηθείσα {…} κάτοχος του υπ αρ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…} με ΑΦΜ {…} ΔΟΥ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας,  Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6.  Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, , κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται στα εκτελεστικά του καθήκοντα από το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Άλκηστη Παπαθανασίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023, των δε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Β) Όρισε από τα μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  και  Αντώνιο Μούζα  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , ως τα υπόλοιπα μέλη της τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v