Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Αποτελέσματα τριμήνου

Στα 10,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη τριμήνου για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από 13,45 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας πτώση 21,9%.

Αντίστοιχα, τα EBITDA τριμήνου μειώθηκαν στα 10,46 εκατ. ευρώ από 13,42 εκατ. πέρυσι.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο ’20 έχει προταθεί:

 διανομή υπόλοιπου μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ (αφορά την χρήση 2019 και θα υποβληθεί για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση) και

 μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,089 ευρώ (χρήση 2020) συνιστώντας συνολική προτεινόμενη καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή (καταβολή τον Αύγουστο 2020)

Επιπλέον, το α’ τρίμηνο 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία, επιτυγχάνοντας αύξηση των συνολικών του εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε επαναλαμβανόμενη βάση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,6% έναντι 64,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Στην αύξηση συνέτειναν η σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψε το έσοδο από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ τρίμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση σε 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 13,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ τριμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,1 εκατ. ευρώ, (έναντι πρόβλεψης 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2019 και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 6,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,7% και ανήλθε στα 30 εκατ., έναντι 35,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 24,1% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.

Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% έναντι του αντίστοιχου ποσού το α’ τρίμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 17,9% έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το οποίο παρουσίαζε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 1 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 20,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% έναντι 26,5 εκατ. το α’ τριμήνου 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση +1,3%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στην διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ τρίμηνο 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 169% στα 51,2 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 179,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Σε πλήρη τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος ο ΑΔΜΗΕ, παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Χάρη στην επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης από τις εθνικές αρχές και την τήρηση αυστηρών μέτρων εκ μέρους της Διοίκησης, δεν διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην κατασκευή των κυριότερων έργων του Διαχειριστή, με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα να έχουν μεταβληθεί επουσιωδώς ή καθόλου.

Ειδικότερα:

 Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ). Υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους των καλωδιακών τμημάτων και τους σταθμούς μετατροπής στις 10 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης και άμεση έναρξη των εργασιών εντός των επόμενων μηνών, μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετητικών εργασιών. Η ιστορική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μήνες και, ως εκ τούτου, αναμένεται να ηλεκτριστεί στα μέσα του 2023. Το πρώτο έτος λειτουργίας της υποθαλάσσιας διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος, θα εξοικονομηθούν 400 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς όλων των πολιτών της χώρας (μέσω των ΥΚΩ), ενώ οι εκπομπές CO2 του νησιού θα μειωθούν κατά 60% χάρη στο «σβήσιμο» των ρυπογόνων μονάδων.

 Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ). Απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στα χερσαία τμήματα του έργου σε Πελοπόννησο και Χανιά και ειδικότερα στα τμήματα Μολάοι-Τερματικό και στην υπογειοποίηση των Γραμμών Μεταφοράς στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Παράλληλα, ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου η παραγωγή του καλωδίου AC, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως (μήκους 174 χλμ).

 Διασύνδεση της Νάξου με το ΕΣΜΗΕ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική ηλέκτριση του υποβρύχιου καλωδίου 150 kV που θα συνδέσει πρώτη φορά τη Νάξο στο Σύστημα Υψηλής Τάσης μέσω της Πάρου και της Μυκόνου. Η κατασκευή του Υποσταθμού στο νησί των Κυκλάδων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, όπου και θα ηλεκτριστεί η υποθαλάσσια διασύνδεση διασφαλίζοντας πράσινη και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για το νησί, ιδίως τους μήνες της τουριστικής αιχμής. Το έργο εντάσσεται στη Β’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων και θα σημάνει την ολοκλήρωσή της.

 Ενίσχυση της διασύνδεσης της Σύρου (προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ). Προς την ολοκλήρωσή τους βαίνουν οι εργασίες της υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Σύρου με το ηπειρωτικό σύστημα η οποία συνιστά τη Γ΄Φάση Κυκλάδων. Η ηλέκτριση της νέας γραμμής προγραμματίζεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Με την εγκατάσταση του δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV, διασφαλίζεται η αξιόπιστη και οικονομική ηλεκτροδότηση των νησιών Σύρος, Πάρος, Νάξος και Μύκονος. Επιπλέον, διπλασιάζεται η ικανότητα μεταφοράς ισχύος από και προς τα νησιά των Κυκλάδων, το οποίο θέτει τις βάσεις για υψηλότερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα.

 Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων (προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ). Η τελευταία φάση διασύνδεσης του νησιωτικού συμπλέγματος θα ξεκινήσει εντός του 2020 και θα ολοκληρωθεί το 2024. Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αφορά το νησί της Σαντορίνης και τη διασύνδεσή του για πρώτη φορά με το ΕΣΜΗΕ το 2023. Συνολικά θα διασυνδεθούν στην Υψηλή Τάση τα νησιά Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Σαντορίνη. Το συνολικό έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

 Επέκταση Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω του Δυτικού Διαδρόμου (προϋπολογισμού 118 εκατ. ευρώ). Ολοκληρώθηκε η υποθαλάσσια διασύνδεση στο τμήμα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο του «Δυτικού Διαδρόμου» που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης -μέσω Πάτρας- με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου. Εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι χερσαίες εργασίες και να ενταχθεί η νέα γραμμή Υπερυψηλής Τάσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

 Διασύνδεση Σποράδων (προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ): Υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους των καλωδιακών τμημάτων στο τμήμα Μαντούδι Ευβοία-Σκιάθος και του υποσταθμού GIS που θα κατασκευαστεί στο νησί της Σκιάθου. Οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2022 σηματοδοτώντας την οριστική ενίσχυση της ηλεκτρικής τροφοδότησης των Σποράδων.

COVID-19

Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου τα επόμενα τρίμηνα λόγω του ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόστηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020.

Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω του ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η πανδημία και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2020 και δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα έργα που υλοποιούνται ήδη ανά την Ελλάδα, δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι επιπτώσεις στον Όμιλο και την Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v