ΟΤΕ: Αποτελέσματα 2005 βάσει ΔΠΧΠ

Ο ΟΤΕ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Ο ΟΤΕ ανακοινώνει στις 8/3/2006, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα τελικά αποτελέσματα για την χρήση 2005, η οποία έκλεισε με την ενίσχυση των επιδόσεων στην RomTelecom και την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, όπως προβλέπεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, στη χρήση αυτή απεικονίζεται το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης του προσωπικού της ΟΤΕ Α.Ε. Αναλυτικά, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ κατά τη χρήση 2005 διαμορφώθηκαν ως εξής: Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα Euro 5.475,1 εκατ. και είναι αυξημένος κατά 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων: • της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, • της RomTelecom, καθώς και • των νέων υπηρεσιών της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδος. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία ανήλθαν στα Euro 1.752,2 εκατ. και παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 12,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου (Cosmote, AMC, Globul & Cosmofon), καθώς και στην ενίσχυση της κίνησης στην Ελλάδα. Επίσης, τα έσοδα της ROMTELECOM αυξήθηκαν κατά 6,6% σε σχέση με τη χρήση 2004 και ανήλθαν στα Euro 929,7 εκατ., κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από μηνιαία τέλη, από τέλη διασύνδεσης και από υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Τα έσοδα από Νέες Υπηρεσίες στον Όμιλο παρουσιάζουν αύξηση κατά 18,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν συνολικά στα Euro 569,1 εκατ., κυρίως εξαιτίας των αυξημένων εσόδων από εκμίσθωση κυκλωμάτων και από υπηρεσίες Internet και ADSL. Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα Euro 5.451,1 εκατ. και είναι αυξημένα κατά 18,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών κατά 7,5%, στη μείωση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων κατά 7,1% και στο κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης. Ειδικά όσον αφορά στο κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης, το οποίο στο σύνολό του επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα καταβληθεί έως το 2012 ανέρχεται σε περίπου Euro 1,1 δις. Το παραπάνω ποσό, μετά την προεξόφλησή του σε παρούσες αξίες και την αφαίρεση των ήδη σχηματισθέντων προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού, διαμορφώνεται τελικά σε Euro 939,6 εκατ. Τα Αποτελέσματα του Ομίλου καταλήγουν σε ζημίες και μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας ανέρχονται στα Euro 216,8 εκατ., έναντι κερδών Euro 117,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. ΟΤΕ Α.Ε.: Τα Αποτελέσματα της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2005, διαμορφώθηκαν ως εξής: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο Κύκλος Εργασιών της ΟΤΕ Α.Ε. κατά τη χρήση 2005 ανήλθε στα Euro 2.707,0 εκατ. εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με τη χρήση 2004 κατά 1,4%. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τηλεπικοινωνιακή κίνηση, η οποία αντισταθμίζεται από την αύξηση των εσόδων από μηνιαία τέλη, εκμίσθωση κυκλωμάτων και Internet – ADSL. Σημειώνεται ότι στο τέλος της χρήσης οι πελάτες ADSL του ΟΤΕ ανέρχονταν σε 154.530, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 253,1% σε σχέση με 43.758 πελάτες της χρήσης 2004. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: Το 2005 τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στα Euro 3.529,4 εκατ., κυρίως λόγω του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2004. Εξαιρουμένου του κόστους του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, τα λειτουργικά έξοδα θα ανέρχονταν στα Euro 2.589,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ): Τα Αποτελέσματα του 2005 εμφανίζουν ζημίες που ανήλθαν στα Euro 237,2 εκατ., σε σχέση με τις αντίστοιχες ζημίες Euro 33,5 εκατ. του 2004. Εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης, τα καθαρά αποτελέσματα θα εμφάνιζαν κέρδη Euro 494,8 εκατ., τα οποία προέρχονται κυρίως από έσοδα μερισμάτων Euro 335,3 εκατ. (κυρίως από την COSMOTE), καθώς και από κέρδη από συμμετοχές Euro 150,2 εκατ. (λόγω της πώλησης στην COSMOTE των θυγατρικών του ΟΤΕ στην Βουλγαρία και την π.Γ.Δ.Μ., GLOBUL και COSMOFON αντίστοιχα). ΟΜΙΛΟΣ COSMOTE: Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου της COSMOTE συνέχισαν και κατά τη χρήση 2005 τη θετική τους πορεία. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου συνοπτικά, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., είναι τα παρακάτω: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της COSMOTE κατά το χρήση 2005 αυξήθηκε κατά 13,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών αποδίδεται στην ενοποίηση των μεγεθών των εταιριών Globul και Cosmofon, στη συνεχή ανάπτυξη στην Αλβανία, καθώς και στην αύξηση των εσόδων της COSMOTE στην Ελλάδα. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου της COSMOTE ανήλθαν σε Euro 339,9 εκατ. ενισχυμένα κατά 10,0%. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι όλες οι νέες εταιρίες του Ομίλου επιτυγχάνουν τους στόχους τους. ΟΤΕnet: O κύκλος εργασιών της ΟΤΕNET, σε ενοποιημένη βάση, το 2005 ανήλθε στα Euro 96,6 εκατ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 11,0% σε σχέση με το 2004 (Euro 87,0 εκατ.). Το ποσό των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στα Euro 14,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2004 και αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 15,3% στον κύκλο εργασιών της ΟΤΕΝΕΤ. Τα καθαρά κέρδη για το 2005 ανήλθαν σε Euro 4,2 εκατ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 2004. Η συνδρομητική βάση της ΟΤΕNET κατά την 31.12.2005 έφθασε τις 413.200 ενεργές συνδέσεις καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΟΤΕΝΕΤ, σημειώνοντας αύξηση 30,5% συγκρινόμενη με την ίδια περίοδο του 2004. Στον παραπάνω αριθμό συνδρομητών συμπεριλαμβάνονται όλες οι ΟΤΕΝΕΤ dial up και ΟΤΕΝΕΤ OnDSL ΗΟΜΕ και ECOnomy συνδέσεις, καθώς και οι χρήστες καρτών προπληρωμένου χρόνου πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι ενεργοί επιχειρησιακοί πελάτες της εταιρίας - μόνιμες συνδέσεις, OTENET OFFICE GATE, OTENET OnDSL OFFICE και πελάτες υπηρεσιών «φιλοξενίας»- ανήλθαν σε 13.900, σημειώνοντας αύξηση 39,6%. ROM TELECOM: Ο κύκλος εργασιών της ROMTELECOM ανήλθε στα Euro 929,7 εκατ. και εμφανίζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004 κατά 6,6%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από μηνιαία τέλη, από τέλη διασύνδεσης και από υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων. Το EBITDA ανήλθε στα Euro 341,5 εκατ. και αυξήθηκε κατά 13,9% έναντι του 2004. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του Κύκλου Εργασιών σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους, αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της εταιρίας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα Euro 178,4 εκατ., αυξημένα κατά 116,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης παραγωγικότητας της εταιρίας (μετρούμενος σε συνδέσεις ανά υπάλληλο) στο τέλος του 2005 ανήλθε στο 303 έναντι 240 στο τέλος του 2004, σημειώνοντας αύξηση 26%. Η δύναμη του προσωπικού στο τέλος του 2005 ανήλθε στα 13.078 άτομα, έναντι 18.083 της 31ης Δεκεμβρίου 2004. ARMENTEL: Ο κύκλος εργασιών της ARMENTEL το 2005 ανήλθε στο ποσό των Euro 119,1 εκατ., έναντι Euro 85,7 εκατ. το 2004, ενώ τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε Euro 45,8 εκατ., έναντι Euro 29,2 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (αύξηση 56,8%). Το EBITDA ανήλθε στα Euro 70,8 εκατ. έναντι Euro 49,6 εκατ. του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,7%. ΣΗΜ. Οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. είναι διαθέσιμες στο www.ote.gr.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v