Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Αποκοπή μερίσματος

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 και με κωδικό ISIN μετοχής: GRS438003006 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 22.12.2020 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018, η χρηματική διανομή από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η χρηματική διανομή συνολικού ποσού 924.600,00 ευρώ (μεικτό ποσό), ήτοι 0,138 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Το εν λόγω ποσό της χρηματικής διανομής υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1311 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής αυτής διανομής (μερίσματος) ορίσθηκε η 28.12.2020. Δικαιούχοι στη λήψη του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 29.12.2020 (record date). Η καταβολή της χρηματικής αυτής διανομής (μερίσματος) θα ξεκινήσει στις 31.12.2020, από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank, ως ακολούθως:

i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τη με αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank.

iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank, για τους υπόλοιπους επενδυτές, όπου δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των Χειριστών τους.

Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Alpha Bank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v