Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.: Γνωστοποίηση καταβολής μερίσματος χρήσης 2022...

Η «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 των κανόνων λειτουργίας της ΕΝ.Α. του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Ιουνίου 2023 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,04197 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%. Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,04210 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών.

Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,04210 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,039995 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 27/06/2023 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/06/2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 03/07/2023, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Ευαγγελία Παπανικολάου (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, τηλ. 6988205711, email: [email protected]).

Ανακοίνωση_ΚαταβολήΜερίσματοςΧρήσης2022_Performance

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v