Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ολοκλήρωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2018, κατά την οποία αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η απόκτηση από την Εταιρία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικού αριθμού μετοχών έως 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω αποφάσεως, ήτοι μέχρι την 25.07.2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,78 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 10,00 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατ' εφαρμογή των Κανονισμών ΕΕ/596/2014 και ΕΕ/1052/2016, η εταιρεία έχει προβεί στην αγορά 2.764.904 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,96% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 4,63 Ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 12.802.239 Ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v