ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29/6/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 2/10/2020 σε αγορά 8.410 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακή με τιμή κτήσης 4,5757 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 38.481,6ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v