Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ' εφαρμογή της από 29.06.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30.06.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, απέκτησε την 12.10.2020, 7.039 ίδιες μετοχές και πλέον κατέχει 358.105 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 5,06% του μετοχικού της κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.

 Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν αποτελεί ελεγχόμενη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 3 περ. (γ) του ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v