Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

11/08/2023

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας  Ν.3556 / 2007

 

Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 παρ. 1 (ιστ) και  21) σε συνδυασμό με το αρ. 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τον κο Αστέριο Δάιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλό της και από την "VREBARIA HOLDINGS LTD" (εφεξής η “Vrebaria”), νομικό πρόσωπο με στενούς δεσμούς  με τον κο Αστέριο Δάιο σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1 περ. (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι η Vrebaria μεταβίβασε στον κο Αστέριο Δάιο και ο κος Αστέριος Δάιος απέκτησε από την Vrebaria, την 10/08/2023, 931.728 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας. Η μεταβίβαση έλαβε χώρα εξωχρηματιστηριακά χωρίς χρηματικό διακανονισμό (FoP). Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά την  προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανήλθε σε 3,30 Ευρώ / τεμάχιο.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v