Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

IDEAL HOLDINGS A.E.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9,10,14 και 21 του Ν.3556/2007, ότι συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας στις 29.09.2023, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των απώτερων/απώτατων μετόχων της εξαγορασθείσας εταιρείας «KT Golden Retail Venture LTD», η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατόπιν της ανακοίνωσης της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 στις 26.09.2023, αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, η Εταιρεία έλαβε σχετική ενημέρωση στις 29.09.2023, από τον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, ότι συνεπεία της ανωτέρω εταιρικής πράξης, η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατήλθε στο 17,89% από 21,39%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v