Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Ακύρωση και διαγραφή μετοχών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»)
ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις
09/06/2021, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 3.469.500 ιδίων
μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά €9.818.685 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του
Καταστατικού της.
Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί ως εξής: 1.421.976 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/11/2020
έως 28/01/2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και 2.047.524 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα
από 05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης
Ιδίων Μετοχών.
Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται πλέον σε €1.292.571.779,60 (από €1.302.390.394,60 προ της μείωσης) και διαιρείται σε
456.739.120 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 460.208.620 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας €2,83 η
κάθε μία.
Την 07/07/2021, με την υπ’ αριθμ. 75432/07.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η
οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αυθημερόν, εγκρίθηκε η τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση κατά την
συνεδρίαση της 14/07/2021.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των ως άνω 3.469.500 μετοχών από το
Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 19.07.2021, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ OTE
Ε-MAIL: [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v