Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Πρακτικά από τη συνεδρίαση του ΔΣ

___________/__________
Στο Γέρακα Αττικής την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 - 7 γραφεία της, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου, σε έκτακτη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
1. Ορισμός προσώπων που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και κατ΄οπιν εξουσιοδοτήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:
1. 1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, συνταξιούχος χημικός, γεννημένος στο , στις , κάτοικο , Α.Δ.Τ. Α.Τ (Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. ), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Μαρία – Ελένη Δημοτσάντου του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, χημικός μηχανικός, γεννημένη στις , κάτοικος , οδός αριθμός , Α.Δ.Τ. Α.Τ με Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος αυτού.
3. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην στις , κάτοικο , οδός αριθμός , κάτοχος του υπ’ αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το , με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. , Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ (ΑΦΜ ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ , (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής γεννημένος στην στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ με ΑΦΜ , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 30/6/2021 αποφασίστηκε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.
Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης/6/2021, ήτοι να είναι πενταετής. Τέλος η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης/6/2021 εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.
Ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τους εξής:
1. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή γεννημένο στην στις , κάτοικο , Α.Δ.Τ. Α.Τ με ΑΦΜ , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου και της Σταματίας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, γεννημένο στην στις , κάτοικο , Α.Δ.Τ. (ΑΦΜ ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, επιχειρηματία, γεννημένο στην στις , κάτοικο , Α.Δ.Τ. Α.Τ (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εν συνεχεία πρότεινε να αναλυθούν οι ιδιότητες των μελών και να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν όλοι τα κριτήρια του Νόμου. Αναλυτικότερα:
Όλα τα ανωτέρω μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ήτοι – επιγραμματικά - δεν κατέχουν μετοχές της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος είναι κυρίως η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτομάτων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων και η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής. Η εταιρεία παίρνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας υλικού που προκηρύσσονται από τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Αναλυτικότερα:
1. Ο κος Βασίλειος Λουμιώτης είναι διαπρεπής επιστήμονας με εξαίρετη φήμη στον ακαδημαϊκό τομέα. Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το έτος 1997 έως και σήμερα. Είναι εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική του ΕΚΠΑ από το 2006 έως σήμερα. Είναι εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική στο ΠΑ.ΜΑ.Κ. Είναι εισηγητής στη ΣΟΛ Α.Ε στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Παρουσιάζει δε, έντονη συγγραφική δραστηριότητα στο αντικείμενό του. Έχει υπάρχει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μεγάλες εισηγμένες και μη εταιρείες. Τέλος υπήρξε μέλος σε διάφορες επιτροπές σχετικές με το αντικείμενο του (π.χ ΣΟΛ). Είναι τακτικός ελεγκτής, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για
τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων. Μεταξύ των επιχειρήσεων
αυτών είναι και η ALPHA BANK για τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων
από την χρήση 1994 μέχρι τη χρήση 2002, ALBIO HOLDINGS Α.Ε, Unisystems
Α.Ε. κ.λ.π.

2. Ο κος Δημήτριος Καπετανάκης συνεργάζεται με σχετική εταιρεία του κλάδου και συγκεκριμένα με την εταιρεία «EPISYN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και με εταιρείας πώλησεις φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (ενδεικτικά:Ηλιόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε, Σταθόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε, Τσέτας Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε). Τέλος ο κος Δημήτριος Καπετανάκης Οικονομολόγος ως απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πατρών –Τμήμα Οικονομικών) έχει γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (ΔΛΠ) και έχει προσκομίσει και τη βεβαίωση της PRICE WATER HOUSE COOPERS. Διαθέτει δική του εταιρεία παροχής λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών.
3. Ο κος Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία, πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Τμήμα ‘’International Transport, Trade and Logistics MSc’’. Είναι γνώστης του έτερου αντικειμένου της εταιρείας, ήτοι της πληροφορικής. Ειδικότερα έχει εργασιακή εμπειρία στον τομέα ‘’Data integration’’ της εταιρείας ‘’Coca Cola Hellenic Bottling Company’’. Τώρα εργάζεται στο Οικοομικό Τμήμα της Aegean Oil S.A
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση θεωρεί ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής πληρούν τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.
Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου πενταετούς θητείας να απαρτίζεται από τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα από τους εξής:
1. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή γεννημένο στην στις , κάτοικο , Α.Δ.Τ. Τ.Α με ΑΦΜ , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ. (ΑΦΜ ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, επιχειρηματίας, γεννημένος στην στις , κάτοικος , Α.Δ.Τ. Α.Τ. (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ), Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.
Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 13:45 μ.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v