Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Σε συνέχεια της από 16.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία VIDAVO Α.Ε. ενημερώνει, ότι τη Δευτέρα 18.07.2022, απέκτησε συνολικά  ενενήντα (90) ίδιες μετοχές συνολικής αξίας τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (356,40),  με μέση τιμή κτήσης τα 3,96 ευρώ. Μετά την ανωτέρω αγορά η εταιρεία έχει στην κυριότητά της 819 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v