Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Σε συνέχεια της από 01.09.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία VIDAVO Α.Ε. ενημερώνει, ότι τη Δευτέρα 26.09.2022, απέκτησε συνολικά πενήντα (50) ίδιες μετοχές συνολικής αξίας εκατό εβδομήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτών (172,00€), με μέση τιμή κτήσης τα 3,44 ευρώ. Μετά την ανωτέρω αγορά η εταιρεία έχει στην κυριότητά της 869 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v