Αμοιβές έως 1.800 ευρώ το μήνα σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Στις 21 Ιανουαρίου ανοίγει η δεύτερη προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών. Ποια είναι τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία και το ύψος της ενίσχυσης. Τα επίπεδα αμοιβής για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Αμοιβές έως 1.800 ευρώ το μήνα σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Από 1.600 έως και 1.800 ευρώ μηνιαίως (μεικτά) μπορούν να λαμβάνουν για τρία έτη οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (ΜΕ) των οποίων τα ερευνητικά τους έργα θα υπαχθούν στα κίνητρα της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Πλην όμως των ΜΕ, αμοιβή που κυμαίνεται από 600 έως και 1.800 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν και οι υπόλοιποι συντελεστές της ερευνητικής ομάδας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 16.580.000 ευρώ.

Στόχος της δράσης η οποία θα δέχεται αιτήσεις από τις 21 Ιανουαρίου 2019 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2019, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ) είναι οι ίδιοι οι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Συνεπώς, οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατευθύνουν οι ίδιοι την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.

Στην Ερευνητική Ομάδα του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον ΜΕ-ΕΥ, και άλλοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, επιστημονικοί και τεχνικοί συνεργάτες.

Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου έχουν όσοι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσής του ΕΥ σε διδάκτορα.

Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση πρέπει να είναι πρωτότυπα, να αναφέρονται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχουν σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληρούν κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση, μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ.

Τα ανώτατα όρια αμοιβής (μεικτά) του ΜΕ-ΕΥ και των αμειβόμενων μελών της Ερευνητικής Ομάδας:

1. ΜΕ (ΜΕ-ΕΥ):

- έως 1.600 ευρώ

- έως 1.700 ευρώ 5-7 έτη από την αναγόρευσή του σε διδάκτορα

- έως 1.800 ευρώ >7 έτη από την αναγόρευσή του σε διδάκτορα

2. ΜΕ (για την διεξαγωγή ερευνητικού έργου): Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του ΜΕ-ΕΥ.

3. Υποψήφιοι Διδάκτορες: Μεικτή μηνιαία αμοιβή για σύμβαση έργου: 1.100 ευρώ για πλήρη απασχόληση (πλέον ΦΠΑ).

4. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (στο πλαίσιο διεξαγωγής Μετα-πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας): Μεικτή μηνιαία αμοιβή για σύμβαση έργου 600 ευρώ για πλήρη απασχόληση (πλέον ΦΠΑ).

5. Λοιπό προσωπικό: Μεικτή μηνιαία αμοιβή για σύμβαση έργου ίση με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, για πλήρη απασχόληση (πλέον ΦΠΑ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αμοιβές του προσωπικού δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ενώ το 42% του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατεθεί για δαπάνες αναλωσίμων και μετακινήσεων, δαπάνες διάχυσης, δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού.

Το υπόλοιπο 8% μπορεί να διατεθεί για έμμεσες δαπάνες, όπως π.χ δαπάνες οικονομικής διαχείρισης, προμήθειες γραφείου και βασικές παροχές (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.ο.κ.).

Τα επιστημονικά πεδία

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να υποβληθούν προς χρηματοδότηση ερευνητικά έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες - Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και Ενέργεια, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης είναι οι 200.000 ευρώ πλην των πεδίων Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας για τα οποία το όριο είναι οι 150.000 ευρώ.

Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιούνται σε Φορέα Υποδοχής της χώρας, ο οποίος χρειάζεται να είναι ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (ΕΚΙ) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και μπορούν να έχουν διάρκεια από 24 έως 36 μήνες.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα κριθούν από Θεματικές Επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις Επιστημονικές Περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη, και από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Φρένο στο brain drain

Πέρα από την προαγωγή της έρευνας, η εν λόγω δράση αποσκοπεί όχι μόνο στην ανακοπή του brain drain, αλλά και στην επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην 1η προκήρυξη της δράσης, υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση συνολικά 1.671 προτάσεις, αριθμός που καταδεικνύει το μέγεθος του ερευνητικού δυναμικού που αναζητεί στήριξη.

Ωστόσο, λόγω του διαθέσιμου προϋπολογισμού, επιλέχθηκαν προς ένταξη 192 ερευνητικά έργα με τις Επιστήμες Ζωής και τις Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων. Αναλυτικά, τα επιστημονικά πεδία με τον αντίστοιχο αριθμό των έργων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής: Φυσικές Επιστήμες (24), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες (41), Επιστήμες Ζωής (44), Γεωπονικές Επιστήμες (14), Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (11), Κοινωνικές Επιστήμες (29), Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (15), Περιβάλλον και Ενέργεια (14).

Από τις 192 ερευνητικές προτάσεις που εντάχθηκαν στη δράση, 37 προέρχονται από Έλληνες μεταδιδάκτορες του εξωτερικού, στους οποίους δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιστρέψουν και να παράξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στη χώρα σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v