Νομική κάλυψη στο Δ.Σ. της Folli Follie

Τροπολογία για νομική κάλυψη σε διοικήσεις εταιρειών έναντι αστικών ευθυνών ανοίγει τον δρόμο για κινήσεις σε εταιρείες που διοικούνται «ενάντια» στη βούληση των βασικών μετόχων τους. Η Folli Follie και η διαπραγμάτευση για τα ποσοστά της OpsCo.

Νομική κάλυψη στο Δ.Σ. της Folli Follie

Τροπολογία η οποία αποδεσμεύει διοικήσεις από τον κίνδυνο αστικών ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις εμπεριέχεται στο πρόσφατο σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή, επικυρώνοντας μέτρα κατά της πανδημίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη νομική κάλυψη μελών διοικητικών συμβουλίων για την προώθηση ενεργειών και αλλαγών, που ενδεχομένως να προσκρούουν στη βούληση βασικών μετόχων εταιρειών, αποτελώντας μια «ομπρέλα» για περιπτώσεις όπως οι εισηγμένες Folli Follie και Creta Farm.

Σημειώνεται πως η σημερινή διορισμένη διοίκηση της Folli Follie έχει καταστήσει σαφές ότι χρειαζόταν την εν λόγω προστασία, προκειμένου να αποφύγει την πιθανότητα μηνύσεων, αγωγών και νομικών εγκλίσεων εκ μέρους της οικογένειας Κουτσολιούτσου, εφόσον προχωρά σε σειρά κινήσεων που -στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης- θα άλλαζαν καθοριστικά την περιουσιακή θέση της εταιρείας. Εξάλλου, στην αναμονή απόκτησης αυτής της κάλυψης καταγράφηκαν και παραιτήσεις μελών του νέου δ.σ.

Σημειώνεται πάντως πως η νομική κάλυψη δεν αφορά σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της εξυγίανσης της FF, όπως ήδη έχει επισημανθεί, το ad hoc γκρουπ ομολογιούχων έχει εκφράσει νέα απαίτηση, η οποία αλλάζει ουσιωδώς τους όρους του Term Sheet του Νοεμβρίου πάνω στο οποίο βασίστηκε η αρχική συναίνεση των συνελεύσεών τους. Εξάλλου, όπως έχει σημειώσει η εταιρεία, το σχέδιο εξυγίανσης είναι «υποκείμενο σε επιτρεπόμενες αλλαγές».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πιστωτές ομολογιούχοι ζητούν να πάρουν την πλειοψηφία της OpsCo, εταιρείας που βάσει του Σχεδίου Εξυγίανσης προβλέπεται να δημιουργηθεί. Η αρχική πρόβλεψη έδινε το 49% στους πιστωτές και το 51% στους παλαιούς μετόχους (οικογένεια Κουτσολιούτσου, Fosun, Fidelity και μικρομέτοχοι). Στη νέα τους απαίτηση, οι πιστωτές ζητούν να λάβουν το 90%, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν θα τελούν υπό τη «διαχείριση» των βασικών μετόχων.

Για να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη απαίτηση, αναζητήθηκε η νομική φόρμουλα που θα στοιχειοθετήσει την «εξαφάνιση» των ποσοστών των βασικών μετόχων (τόσο της οικογένειας Κουτσολιούτσου όσο και των Fosun - Fidelity), η οποία σύμφωνα με νομικούς κύκλους έχει βρεθεί και η διαπραγμάτευση για την οριστικοποίησή της βρίσκεται, κατά τους ίδιους κύκλους, «πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της».

Απομένει, ωστόσο, και η εκτέλεση της παραπάνω κίνησης από τη νέα διορισμένη διοίκηση της εταιρείας, η οποία πλέον διαθέτει θεσμική «νομική κάλυψη».

Τι ορίζει η τροπολογία

Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α' 190) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, εφαρµόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση µέχρι τη λήξη της διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου».

2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής: «5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, από την ηµέρα του διορισµού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, είτε οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά µόνον για δόλο ή βαρεία αµέλεια. Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α' 170) εφαρµόζονται και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δηµόσιο από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους.

Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η ευθύνη βαραίνει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθµισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθµιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α' 32) εφαρµόζονται και στην περίπτωση ορισµού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε την παρ. 2, µε την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσµες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, η ευθύνη βαραίνει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋ40 πόθεση ότι κάθε δόση της ρύθµισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη, ή η ρύθµιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αµέλειά τους.

Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου».

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v