Ολα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

Στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1151 προχωρά στο επόμενο διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι προβλέπει για τις διαδικασίες σύστασης. Υποχρεωτικά από την 1/8/2021 η ισχύς του νέου πλαισίου.

Ολα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

Αμιγώς ηλεκτρονικά θα μπορούν να συστήνονται το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2021 οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και τα παραρτήματά τους. Η σχετική πρόνοια επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία 2019/1151, η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους.

Σημειώνεται πως ήδη με απόφαση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, συστήθηκε η νομοπαρασκευαστική ομάδα που θα καταρτίσει εθνικό νομοθετικό κείμενο, η οποία θα πρέπει να το καταθέσει το αργότερο έως τις 28/2/2021. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, όπως ορίζει η ΕΕ, είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη από την 1/8/2021.

Η οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη να καθορίσουν διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τη σύσταση εταιρειών, την εγγραφή παραρτημάτων και την καταχώριση εγγράφων και πληροφοριών εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά πόσο ορισμένες ή όλες οι διαδικτυακές διαδικασίες θα είναι υποχρεωτικές.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας.

Επίσης, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας.

Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, πράξεων και των στοιχείων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v