Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άδεια μικροπιστώσεων θέλει το ΤΜΕΔΕ

Το Ταμείο έχει υποβάλει πρόταση στην ΤτΕ για ίδρυση εταιρείας μικροπιστώσεων. Λειτουργεί ήδη κλάδους Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας για μελετητικές, εργοληπτικές εταιρείες και μηχανικούς. Τα έσοδα, τα κέρδη και οι επενδυτικές ζημιές του 2020.

Άδεια μικροπιστώσεων θέλει το ΤΜΕΔΕ

Ενίσχυση της παρουσίας του στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, μέσω μιας νέας επένδυσης για σύσταση εταιρείας μικροπιστώσεων, επιδιώκει η διοίκηση του ΤΜΕΔΕ, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.

Ειδικότερα, το ΤΜΕΔΕ υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόταση για την ίδρυση εταιρείας μικροπιστώσεων (microfinance), η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και αναμένεται η λήψη της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Το ΤΜΕΔΕ λειτουργεί ήδη κλάδους Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, εκδίδοντας κατά κύριο λόγο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για λογαριασμό μικρών και μεσαίων εργοληπτικών και μελετητικών εταιρειών, μηχανικών και εργοληπτών έργων δημοσίου συμφέροντος.

Πέρσι, το ΤΜΕΔΕ αύξησε το ποσοστό του στην Attica Bank, κατά 13,82%, φθάνοντάς το στο 46,32%, μετά τη δικαστική του δικαίωση. Η αύξηση του ποσοστού, όμως, ήρθε σε μια χρονιά με πικρή κατάληξη καθώς οι μεγάλες ζημιές της Attica Bank οδήγησαν στην ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη προκειμένου να συμψηφιστούν μέσω αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, οι οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Συνεπεία της παραπάνω αύξησης το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ στην Attica θα μειωθεί.

Επιπρόσθετα, το ΤΜΕΔΕ εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Attica Properties ΑΕ, από την Attica Bank, ενώ της ενοικίασε το κτήριο του στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Κατά τα υπόλοιπα το ΤΜΕΔΕ εμφάνισε το 2020 αύξηση των εσόδων, κατά 7,31% έναντι της χρήσης του 2019, παρά τα μέτρα υποστήριξης των πιστούχων του ( μείωση κατά 30% στο ποσό προμηθειών επί εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020).

Διατήρησε, παρά την πανδημία, στα ίδια επίπεδα την έκδοση νέων Εγγυητικών Επιστολών, εξέλιξη που θα συμβάλει θετικά στα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων. Οι Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 21,33%, ενώ σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ ( 1 εκατ. ευρώ βάσει του IFRS 9). Το σύνολο των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων, που έχει διενεργήσει το ΤΜΕΔΕ για καταπτώσεις Εγγυητικών Επιστολών, ανέρχεται σε  24,9 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων και των αναγκαίων προβλέψεων του προτύπου IFRS 9.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2020 ανήλθαν σε  κέρδη 4,86 εκατ. ευρώ, μετά την επιβάρυνση από τη ζημιά αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου. Εξ αυτού του λόγου εμφανίζουν μείωση κατά 29,48% σε σχέση με αυτά του 2019.

Υπογραμμίζεται, πως εντός των πρώτων μηνών του 2021, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ήδη αντιστραφεί η ανωτέρω αρνητική επίδραση.

Το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε € 181,5 εκατ. έναντι € 143,5 εκατ., μετά τις μεταφορές περιουσίας 38 εκατ. προς το Ταμείο εντός του 2020 από τον e-ΕΦΚΑ ( 13,82% της Attica Bank).

Τα βασικά σημεία και τα σημαντικά γεγονότα του 2020

 • Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 216,6 εκατ. έναντι € 185,3 εκατ., σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων κατά 16,9% ή κατά € 31,3 εκατ. αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα του Ταμείου να ανταποκρίνεται με συνέπεια, ακόμη και σε απαιτητικές περιόδους.

Επιπλέον, εντός του 2020 και εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας, το Ταμείο:

 • Μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020.
 • Διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS:
  • ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και
  • ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.
 • Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.
 • Ανέδειξε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ειδικό ανεξάρτητο σύμβουλο επενδύσεων και ανεξάρτητο σύμβουλο στρατηγικών τοποθετήσεων, στο πλαίσιο της ενεργητικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των κινητών αξιών του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής των επιμέρους ανεξάρτητων διαχειριστών τους.
 • Πραγματοποίησε τις δύο πρώτες καταβολές του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η δικαστική διεκδίκηση του Ταμείου ύψους € 7,5 εκατ. για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

Επιπλέον, εντός του 2021, το Ταμείο συνεχίζει τη δράση του προς όφελος των μελών του με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.
 • Πραγματοποίησε την τρίτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης των μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών και των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξής τους.
 • Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της AtticaBank Properties ΑΕ, ως μέτοχός της κατά 100%, εφαρμόζοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο και υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους € 0,50 εκατ. για το 2021, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών της.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (CSR) και τήρησης των προτύπων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESGs), το ΤΜΕΔΕ ανέλαβε δράση για την ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και του σεισμού που έπληξε τη Θεσσαλία. Πιο συγκεκριμένα το ΤΜΕΔΕ προχώρησε σε δωρεές:

 • Πέντε συνολικά οικίσκων για τη στέγαση ισάριθμων σεισμόπληκτων οικογενειών στο Μεσοχώρι προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Attica Bank
 • Τεσσάρων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας.
 • Τεσσάρων σύγχρονων παρακλινικών μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Το ΤΜΕΔΕ σε συνθήκες πανδημίας και τραπεζικής ασφυξίας, τηρώντας όλες τις καταστατικές του διαδικασίες και λαμβάνοντας όλες τις πρόσθετες εξασφαλίσεις με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, επιτελεί αταλάντευτα σε 24ωρη βάση τον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό του ρόλο. Συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο και το εύρος των εργασιών του, αποτελώντας έναν στιβαρό αναπτυξιακό πυλώνα για τον Τεχνικό Κόσμο και την πραγματική οικονομία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v