Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γκάζι στο σχέδιο «Οπτική ίνα παντού στη χώρα»

Με την επιλογή συμβούλων που θα «τρέξουν» τα σχετικά προγράμματα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ευελπιστεί να πετύχει ένα αισιόδοξο σχέδιο για οπτική ίνα σε όλη τη χώρα.

Γκάζι στο σχέδιο «Οπτική ίνα παντού στη χώρα»

Με συμβούλους τους οποίους επέλεξε μέσα στον Αύγουστο με ταχείς διαδικασίες επιχειρεί να «τρέξει» προγράμματα και έργα για την ανάπτυξη και τη χρήση οπτικών ινών στη χώρα μας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Δρ. Αθανάσιος Σταβέρης-Πολυκαλάς, η ένωση εταιρειών Remaco και ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες εγκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου «Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» με α/α προσφοράς και με συνολική προσφερόμενη τιμή 423.734,31 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα Super Fast Broadband (SFBB) το οποίο επιδοτεί τις συνδέσεις FTTH με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για δύο χρόνια, αλλά και το κόστος σύνδεσης με το ποσό των 48 ευρώ ήδη τρέχει στη χώρα μας. Με αυτό τον τρόπο, μια σύνδεση FTTH της τάξης των 100 Mbps είναι στα ίδια επίπεδα ή ελαφρώς πιο ακριβή από μια σύνδεση VDSL.

Στόχος είναι η ανάπτυξη περεταίρω του προγράμματος, ώστε περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν συνδέσεις οπτικών ινών.

Παράλληλα, με δύο άλλες αποφάσεις επελέγησαν τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband» στην εταιρεία ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δεκαέξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000 €) προ ΦΠΑ, ήτοι σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παράλληλα προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Χρηματοοικονομική Υποστήριξη για το έργο Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband» στην εταιρεία OPTIMUM VALUE AE. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δεκαέξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος και αυτής της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000 €) προ ΦΠΑ, ήτοι σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), οι σύμβουλοι θα εργαστούν υποστηρικτικά στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ), μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων του μεγαλύτερου έργου ΣΔΙΤ  της χώρας. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη με οπτικές ίνες περιοχών της χώρας οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά έως και 2,4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Το UFBB αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps.

1. Περιγραφή Υπηρεσιών συμβούλων

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αρμόδιους για την υλοποίηση της δράσης φορείς (ΓΓΤΤ, ΕΥΔΕ ΤΠΕ του ΥΨΗΔ).

Το έργο του πρώτου αναδόχου αφορά σε υποστήριξη σε θέματα που αφορούν Χρηματοοικονομικά ζητήματα του Έργου και του δεύτερου αναδόχου, στην τεχνική υποστήριξη στο σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων του έργου UFBB.

Αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία (ενδεικτικά: διευκρινίσεις, ερωτήσεις υποψηφίων και ερωτήματα της Αναθέτουσας ή/και της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων)
 • Υποστήριξη σε θέματα ενστάσεων, προσφυγών (ενδεικτικά: σύνταξη απόψεων/προτάσεων/παντός είδους έγγραφα που ζητούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ή στο πλαίσιο τυχόν άσκησης ενδίκων βοηθημάτων)
 • Υποστήριξη στην οριστικοποίηση τευχών σύμβασης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων (ενδεικτικά: συμβάσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτή, Σύμβαση Ασφαλιστή, Κύριες συμβάσεις χρηματοδότησης, Έλεγχος Χρηματοοικονομικού Μοντέλου). Ενδεικτικά αναφέρονται: Απαντήσεις σε ερωτήματα προσωρινών αναδόχων, έλεγχος τελικών συμβατικών κειμένων, απαντήσεις σε ερωτήματα της Αναθέτουσας Αρχής ή/και της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
 • Υποστήριξη κατά την υποβολή και τη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Χρόνος υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια και των έργων είναι δεκαέξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης εξαρτάται από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου UFBB, σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί νωρίτερα μπορεί να παραληφθεί νωρίτερα το σύνολο του έργου και η συνολική του διάρκεια να μειωθεί ανάλογα.

Το έργο του Ultra-Fast Broadband

Περί τα τέλη του έτους αναμένεται να αναδειχθούν οι ανάδοχοι για το έργο του Ιντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων, του Ultra-Fast Broadband (UFBB), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ της χώρας και ενός από τα μεγαλύτερα του κλάδου στην Ευρώπη καθώς έχει προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ (περίπου 870 εκατ. με ΦΠΑ), με τα 300 εκατ. ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 και απευθύνεται στους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και συγκεκριμένα τους:

 • Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
 • Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών
 • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
 • Άβαξ Ανώνυμη Εταιρεία Εργοληπτική Τουριστική Εμπορική Βιομηχανική Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων
 • Ένωση Εταιρειών Μυτιληναίoς Ανώνυμη Εταιρεία - ΜΕΤΚΑ EGN LTD
 • ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών
 • Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
 • Ένωση Εταιρειών «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» Α.Ε. – Grid Telecom Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί σε 26 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ενιαία προσφορά για το σύνολο των επτά γεωγραφικών ζωνών του έργου, δηλώνοντας τον μέγιστο αριθμό ζωνών που προτίθενται να αναλάβουν. Σε καθένα μπορούν να ανατεθούν κατ' ανώτατο 3 γεωγραφικές ζώνες.

To UFBB 2

Όμως ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του UFBB απομένουν κάποιες περιοχές της χώρας που δεν θα έχουν τηλεπικοινωνιακές υποδομές ικανές να προσφέρουν υπερυψηλές ταχύτητες. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να προβλεφθεί ένα ακόμη έργο ΣΔΙΤ, το Ultra-Fast Broadband 2, για να μπορέσει να καλυφθεί ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για ταχύτητες 1 Gbps σε κάθε νοικοκυριό μέχρι το 2030.

Το πρόγραμμα  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με προϋπολογισμό 943 εκατ. ευρώ που προβλέπει το ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και νέο ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband 2, που θα αναπτύξει οπτική ίνα σε ακόμα περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο η χώρα να ακολουθήσει τις οδηγίες της ΕΕ για ευρυζωνικότητα παντού!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v