Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Profile ανέλαβε το έργο για τα αρχεία των Δικαστηρίων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι περιλαμβάνει η σύμβαση.

Η Profile ανέλαβε το έργο για τα αρχεία των Δικαστηρίων

Ένα σημαντικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορά της ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης ανέθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για την «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με ανάδοχο την Profile.

Η προσφορά της διαμορφώθηκε στα 22.990.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό με ΦΠΑ: 28.507.600,00 €, ΦΠΑ 24%: 5.517.600,00 €) και μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης:

 • αύξησης φυσικού αντικειμένου έως σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου δηλαδή ποσού 9.196.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,
 • συντήρησης έως του ποσού του 1.574.418 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η κατάσταση στα δικαστήρια σήμερα

Σήμερα, η ηχογράφηση και αποηχογράφηση των πρακτικών γίνεται στα Εφετεία και Πρωτοδικεία (πολιτικά και ποινικά), καθώς και στα Ειρηνοδικεία της χώρας με την χρήση εξωτερικού αναδόχου. Στα δικαστήρια όπου εφαρμόζεται διαδικασία «Ηχογράφησης – Αποηχογράφησης» γίνεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των  πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης – Αποηχογράφησης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει :

 • Αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών  δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υπάρχον σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης.
 • Την παροχή υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, μέσω της Ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και  ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υφιστάμενο σύστημα της Ηχογράφησης – Αποηχογράφησης (έως 120.000 ωρών/έτος), κατά την διάρκεια του έργου.

Ο ανάδοχος θα αναβαθμίσει και θα διασυνδέσει τις υπάρχουσες υποδομές, θα υλοποιήσει τις αναβαθμίσεις και  διασυνδέσεις του υπάρχοντος λογισμικού και θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης και απο-ηχογράφησης των  πρακτικών των δικαστηρίων για τριάντα έξι μήνες.

Σκοπός και στόχοι της σύμβασης

Σκοπός και στόχος της σύμβασης είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής  Δικαιοσύνης που  αποτελεί κομβικό τομέα για τη λειτουργία του πολιτεύματος της κοινωνίας και της  οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του έργου είναι:

 • Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες:
 • Αξιόπιστη καταγραφή των διαδικασιών με αποκλεισμό της περιπτώσεως της λανθασμένης αποτύπωσης των κατατεθέντων αφού θα υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης καταγραφέντων.
 • Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος.
 • Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία όπως η παραλαβή πρακτικών δικαστηρίων, αιτημάτων κ.ο.κ. μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης.
 • Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος με την παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης καθώς και την αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος.
 • Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος με την δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, την ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης και την ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου.
 • Εξοικονόμηση πόρων με την μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα και την μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του  συστήματος.

Αναμενόμενα Οφέλη

Πρόκειται για έργο υποδομής ψηφιακού μετασχηματισμού και συμβάλει στην επίτευξη των γενικών  στόχων της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, αλλά και των ειδικών στόχων για τον τομέα της  δικαιοσύνης. Το έργο προωθεί τις εξής κατευθυντήριες αρχές:

 • Υπηρεσίες ψηφιακές εξ ορισμού
 • Αρχή «μόνον άπαξ» («once only»)
 • Εξ ορισμού διαλειτουργικός χαρακτήρας και διακαναλικές ψηφιακές υπηρεσίες με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση μέσω νέων κινητών συσκευών.
 • Υπηρεσίες φιλικές προς τον χρήστη.
 • Κατάργηση των αποκλεισμών και προσβασιμότητα
 • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
 • Ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού και συστημάτων από το σχεδιασμό τους
 • Συνεχή αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη δράσεων μεταρρύθμισης, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
 • Επιπλέον, συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του σύνολο των στόχων για τον τομέα της δικαιοσύνης, όπως αυτοί αναφέρονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
 • Δικαστική διαφάνεια μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Ομογενοποίηση, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Έξυπνες Υποδομές με σκοπό τη μείωση εξόδων αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το σύνολο των εμπλεκομένων στο σύστημα της Δικαιοσύνης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v